Obchodní podmínky

PRAGUEADULTGUIDE.CZ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ 1. Souhlas s podmínkami používání Pragueadultguide.cz je výhradní inzerční stránka a umožnuje nezávislým třetím uživatelským stranám zveřejnovat reklamu / výhradní reklamu, která má dospělý charakter. Povolené jsou reklamy dospělých schůzek nezávislých lidí a reklamy dospělých podniků. Pragueadultguide.cz nemění, neupravuje nebo nemonitoruje obsah a chová se pouze jako uložiště informací uživatelsky generovaného obsahu. Všichni uživatelé, kteří stránku navětíví automaticky souhlasí s následujícími Podmínkami Užívání (‘Podmínky’). Používáním Služby jakoukoliv formou souhlasíte s Podmínkami. Pragueadultguide.cz a její administrátoři nemají žádný vztah s inzerenty a nejsou zodpovění za jejich chování nebo obsah jejich reklam. Veškerý obsah je tvořen třetí stranou. Rozumíte, že Pragueadultguide.cz nekontroluje a není zodpovědna za Obsah, která zprostředkovává prostřednictvím dané Stránky a že používáním Stránky se můžete setkat s obsahem, které je urážlivý, neslušný, nepřesný, zavádějící nebo jinak nežádoucí. Inzerenti jsou plně zodpovědni za legalitu a pravdivost inzerovaného obsahu. Pragueadultguide.cz v souladu se směrnicí o elektronickém obchodu 2000 /31 / odstraní reklamu a znemožní přístup k inzerovaným informacím v případě, že zjistí nebo je upozorněn na nelegální aktivitu. Pragueadultguide.cz má právo, ne však povinnost, striktně vyžadovat plnění Podmínek a v případě nelegální aktivity poskytnout informace policii. 2. Změny v této dohodě Vymezujeme si právo ve vší diskrétnosti a kdykoliv změnit, přeformulovat nebo jinak upravit tyto podmínky. Tyto změny vejdou v okamžitou platnost v momentu jejich publikování. Musíte tyto podmínky pravidelně kontrolovat a zůstat obeznámen s případnými změnami. 3. Obsah Rozumíte, že veškerý obsah, zprávy, text, soubory, obrázky, fotky, videa, zvuky nebo jiné materiály („Obsah“) zobrazený, přenesený nebo jinak navázaný na Pragueadultguide.cz, je výhradní zodpovědností člověka, ke kterému se tento originální obsah váže. Přesněji řečeno, jste plně zodpovědni za jakoukoliv individuální položku („Položka“) obsahu, kterou publikujete, pošlete emailem nebo jinak zpřístupníte přes náš servis. Rozumíte, že Pragueadultguide.cz nekontroluje a není zodpovědna za žádný obsah, který je na stránce zobrazen a že používáním stránky můžete být vystaveni obsahu, který vás uráží, není považován za vhodný, je nepřesný, zavádějící nebo jinak napadnutelný. Stránka Pragueadultguide.cz a obsah dostupný přes náš servis může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které jsou od Pragueadultguide.cz naprosto nezávislé. Pragueadultguide.cz nereprezentuje a nezaručuje se za přesnost, celistvost nebo autenticitu informací na jakékoliv jiné stránce. Odkazování se na jiné webové stránky je pouze na vaše vlastní riziko. Souhlasíte, že zvážíte a ponesete následky, které jsou spojené s používáním tohoto obsahu a že nebudete považovat platformu Pragueadultguide.cz za zodpovědnou za jakýkoliv obsah, ztrátu dat nebo jejich poškození, vzniklé následkem použité obsahu, který byl publikován, zaslán emailem nebo jinak zpřístupněn skrz naši platformu. Jste si vědomi, že Pragueadultguide.cz předem nekontroluje nebo nepovoluje Obsah ale že má Pragueadultguide.cz právo (ale ne povinnost) jakýkoliv obsah přístupný přes náš servis odmítnout, smazat nebo přesunout v případě že porušuje podmínky používání nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. 4. Chování Souhlasíte, že nebudete zveřejňovat, emailem posílat nebo jinak poskytovat obsah: 1. Který je nelegální, škodlivý, vydírající, zneužívající, hanobný, obtěžující, narušující soukromí jiné osoby nebo ubližuje dětem s jakémkoliv smyslu 2. Který zobrazuje člověka zapojeného do sexuálního násilí (ii) bestialita (iii) sadistické nebo masochistické zneužívání nebo (iv) děti 3. Který není legální v České republice 4. Který obsahuje osobní nebo identifikační údaje a jiné osobě bez jejího výhradního souhlasu 5. Který je nepravdivý, klamavý, zavádějící, podvodný 6. Který zneužívá jakýkoliv patent, autorská práva nebo jin vlastnická práva kterékoliv strany nebo obsah, který nemáte právo zpřístupnit na základě zákona, smluvních nebo svěřeneckých vztahů 7. Který obsahuje nebo se skládá z odkazů na nelegální prostituci / pasáctví 8. Který inzeruje jakoukoliv nelegální službu nebo prodej jakéhokoliv výrobku jehož prodej je zakázán nebo limitován ze strany zákona 9. Který není nahrán z IP adresy v České republice a obsah, který není váš nebo za něj nejste zodpovědní 10. Předávání jakýchkoli informací, údajů, textů, souborů, odkazů, softwaru, chaty, komunikace nebo jiných materiálů, které jsou nezákonné, falešné, zavádějící, škodlivé, ohrožující, urážlivé, zasahující do soukromí jiných osob, vulgární, obscéní, nenávistné, rasově nebo jinak nežádoucí, včetně materiálů jakéhokoli druhu nebo povahy, které podporují jednání, které by mohlo být trestným činem, způsobilo by občanskou odpovědnost nebo jinak porušovalo platné místní, státní, provinční, vnitrostátní nebo mezinárodní právo nebo nařízení 11. Souhlasíte, že nebudete postovat více než 5 profilů za účet (nebo osobu). Souhlasíte s postovaním reklam pouze pro sebe a pro nikoho jiného.
  5. Obsah třetích stran, stránek a poskytovatelů Pragueadultguide.cz stránka a obsah přístupný prostřednictvím našeho servisu může obsahovat funkce a nástroje, které mohou vést k vašemu propojení nebo vám poskytnout přístup k obsahu třetích stran, který je naprosto nezávislý na Pragueadultguide.cz včetně webových stránek, rozcestníků, serverů, sítí, systémů, informačních databází, aplikací, softwaru, programů, produktů, služeb a Internetu jako takového. 
Vaše interakce s organizacemi a/nebo individuálními osobami, které najdete prostřednictvím našeho servisu, včetně plateb a doručováním zboží nebo služeb a jejich podmínky, záruky nebo reprezentace spojená s těmito obchody jsou čistě mezi vámi a danou organizací a/nebo individuální osobou. Měli byste podniknout jakékoliv ověření, které považujete za nutné nebo vhodné, před poskytnutím vašeho souhlasu s daným obchodem s některou z těchto třetích stran.
Souhlasíte, že platforma Pragueadultguide.cz není zodpovědná za ztrátu nebo poškození jakéhokoliv druhu, které se může vyskytnout v rámci těchto obchodů. V případě sporu mezi účastníky na této stránce nebo uživateli a jakoukoliv třetí stranou, rozumíte a souhlasíte, že Pragueadultguide.cz není povinna zasáhnout nebo se zúčastnit. V případě sporu mezi vámi a jedním nebo více uživateli se zavazujete vynechat Pragueadultguide.cz, její zaměstnance, agenty a následníky z jakýchkoliv prohlášení, požadavků a škod (přímých či nepřímých), ať jsou známé či neznámé, zřejmé či podezřelé, nové či uzavřené, plynoucí či jinak spojené s našimi službami. 6. Oznamování nároků o porušení Pokud máte podezření, že vaše práce byla okopírovaná tak, že jsou porušena autorská práva nebo bylo jinak zneužito vaše duševní vlastnictví, upozorněte prosím Pragueadultguide.cz prostřednictvím našeho agenta nebo pošlete oznámení o porušení autorských práv či jiného duševního vlastnictví na info at Pragueadultguide.cz
Poskytněte prosím agentovi následující oznámení: 1. Identifikujte materiál na stránce Pragueadultguide.cz, který byl podle vás zneužit tak, abychom jej mohli najít a identifikovat na stránce 7. Dohoda o soukromí a informacích Tím, že používáte Pragueadultguide.cz stránku nebo naše služby znamená, že jste se obeznámili a souhlasíte s našimi podmínkami pro ochranu soukromí. Dále přijímáte, že Pragueadultguide.cz může, z vlastního uvážení a bez upozornění ukládat či zveřejnit vámi publikovaný obsah, stejně tak jako vaše informace jako jsou email, IP adresa, časové známky a další uživatelské informace pokud je to vyžadováno zákonem nebo v dobré víře, že jsou tyto informace nutné k: legálním procesům; vymáhání podmínek používání; důkazům o obvinění ze zneužití obsahu třetích stran bez jejich souhlasu nebo k účelům zneužívání; ochraně práv, majetku nebo osobní bezpečnosti Pragueadultguide.cz, jejich uživatelů nebo veřejnosti. 8. Placené zveřejňování obsahu Vyhrazujeme si právo zpoplatnit obsah v některých oblastech naší služby. Tento poplatek je přístupový poplatek, který umožňuj obsahu být zveřejněn v pro to určené oblasti. Každý uživatel zveřejňující obsah je zodpovědný za daný obsah a za to, že dodržuje podmínky používání. Všechny zaplacené oplatky jsou nevratné v případě, že je obsah smazán z důvodu porušování podmínek používání. 9.Omezení služeb Jste si vědomi, že Pragueadultguide.cz může nastavit limity omezující služby včetně omezení počtu dnů, kdy bude obsah zveřejněn naší službou, maximální počet a velikost zveřejněného obsahu, emailů, zpráv nebo jiného obsahu, který může procházet nebo být uložen naší službou a také frekvenci, v které můžete servisu využívat. Souhlasíte, že Pragueadultguide.cz nenese žádnou zodpovědnost za smazání nebo chyby při ukládání obsahu udržovaného nebo přenášeného naší službou. Jste si vědomi, že Pragueadultguide.cz si vyhrazuje právo kdykoliv upravit, přerušit nebo ukončit služby (nebo jejich jakékoliv součásti) s nebo bez upozornění a že se Pragueadultguide.cz nezodpovídá z žádných úprav, omezení nebo přerušení služby vám ani žádné třetí straně. 10. Přístup ke službě Pragueadultguide.cz vám umožňuje limitovaný, zrušitelný, nevýhradní přístup k našim službám pro vaše osobní využití. Tato přístupová licence nezahrnuje: a) žádné shromažďování, agregaci, kopírování, duplikování, zobrazení nebo odvození používání služby nebo jakékoliv použití minulých dat, robotů, pavouků nebo podobných data shromažďovacích prostředků a prostředků pro jejich extrakci za jakýmkoliv účelem kromě výhradně odsouhlaseného Pragueadultguide.cz. Omezená výjimka (b) se poskytuje nástrojům internetových vyhledávačů a nekomerčním veřejným archivům, které tyto nástroje používají výhradně za účelem zobrazováním hyperlinků naší službě, což se děje prostřednictvím stabilní IP adresy nebo skupinou IP adres, používajících jednoduše identifikovatelným agentem a kompatibilní s našim robots.txt souborem. 11. Ukončení služby Souhlasíte, že Pragueadultguide.cz má výhradní právo (ale ne povinnost) smazat nebo deaktivovat váš účet, zablokovat váš email nebo IP adresu nebo jinak zamezit vašemu přístupu k používání naší služby (nebo jakékoliv její části) kdykoliv a bez upozornění a odstranit a zničit jakýkoliv obsah v rámci této služby z jakéhokoliv důvodu včetně případů, kdy Pragueadultguide.cz nabyde podezření, že jste se zachovali proti podmínkám používání. Dále souhlasíte, že Pragueadultguide.cz nebude zodpovědná vám ani žádným třetím stranám ohledně zamezení vašeho přístupu k naší službě. Souhlasíte, že se nebudete snažit službu dále používat v případě, že vám bude zamezen přístup Sekce 2, 4, 6 a 10-19 platí i v případě zrušení podmínek používání. 12. Vlastnická práva Naše služba je chráněna nejvyšším možným stupněm ochrany povoleným zákonu o autorských právech a mezinárodními směrnicemi. Obsah zobrazen prostřednictvím naší služby je chráněn autorským právem jako kolektivní vlastnictví a/nebo sbírka, tak jak je stanoveno v zákonech o autorských právech a mezinárodních dohodách. Jakákoliv reprodukce, úprava, odvozování nebo redistribuce je zakázáno kromě případů, kdy obdržíte psané povolení od Pragueadultguide.cz. Dále souhlasíte nereprodukovat, neduplikovat nebo nekopírovat obsah z naší služby bez psaného souhlasu od Pragueadultguide.cz a souhlasíte, že se budete chovat podle dle veškerých autorských práv specifikovaných v naší službě. Nemůžete rozdělit nebo demontovat, používat zpětné úpravy nebo jinak se snažit objevit kódový zdroj obsažený ve službě. Bez omezení výše uvedeného souhlasíte, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, pře-prodávat nebo využívat jakýkoliv aspekt naší služby pro komerční účely.
Přestože Pragueadultguide.cz není vlastníkem obsahu, který jeho uživatele sdílí, zveřejněním obsahu v jakékoliv veřejné části naší služby automaticky udělujete, prohlašujete a zaručujete, že máte právo Pragueadultguide.cz udělit neodvolatelné, trvalé, nevýhradní, plně placené, celosvětové oprávnění k užívání kopírování, provádění, zobrazování a šíření uvedeného obsahu a přípravě odvozených děl nebo zahrnutí daného obsahu do jiných děl a udělování a povolování sublicencí (skrze více vrstev) výše uvedeného. Dále tím, že zašlete obsah do jakékoliv veřejné oblasti služby, udělujete Pragueadultguide.cz všechna práva nezbytná k zákazu jakékoliv následné agregace, zobrazení, kopírování, duplikování, reprodukce nebo využívání obsahu ve službě kteroukoliv stranou a za jakýmkoliv účelem. 13. Odmítnutí záruky SOUHLASÍTE, ŽE POUŽÍVÁNÍ PRAGUEADULTGUIDE.CZ STRÁNKY A SLUŽEB JE PLNĚ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. PRAGUEADULTGUIDE.CZ STRÁNKA A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY NA „JAK JE K DISPOZICI“ BÁZI BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK. VŠECHNY VÝSLOVNÉ A PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA JSOU VÝSLOVNĚ ODMÍTNUTÉ V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÝM ZÁKONEM. PRAGUEADULTGUIDE.CZ ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY ZA BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST, VČASNOST, PŘESNOST A VÝKONNOST STRÁNKY PRAGUEADULTGUIDE.CZ A JEJICH SLUŽEB. V ROZSAHU ZÁKONA SE PRAGUEADULTGUIDE.CZ ZŘÍKÁ ZODPOVĚDNOSTI ZA JINÉ SLUŽBY NEBO ZBOŽÍ, KTERÉ JSOU PŘIJATÉ PŘES NEBO INZEROVANÉ NA STRÁNCE PRAGUEADULTGUIDE.CZ NEBO ZPŘÍSTUPNĚNÉ PŘES JAKÉKOLIV ODKAZY NA PRAGUEADULTGUIDE.CZ STRÁNCE. DO PLNÉHO ROZSAHU ZÁKONA SE PRAGUEADULTGUIDE.CZ ZŘÍK ZODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLIV VIRY NEBO JINÉ ŠKODLÍVÉ KOMPONENTY V SOUVISLOSTI S WEBOWOU STRÁNKOU NEBO SERVISEM PRAGUEADULTGUIDE.CZ. Některé jurisdikce povolují odmítnutí implicitních záruk. V takových jurisdikcích se některé z výše uvedených odmítnutí odpovědnosti nemusí vztahovat na vás, pokud se týkají implicitních záruk. 14.Omezení odpovědnosti ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NENESE PRAGUEADULTGUIDE.CZ ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ, DŮSLEDKOVÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY (I V PŘÍPADĚ, ŽE PRAGUEADULTGUIDE.CZ OBDRŽELA UPOZORNĚNÍ O MOŽNOSTI VÝSKYTU TĚCHTO ŠKOD), PLYNOUCÍCH Z JAKÉHOKOLIV ASPEKTU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY NEBO SLUŽBY PRAGUEADULTGUIDE.CZ AŤ UŽ JSOU TYTO ŠKODY NÁSLEDKEM NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ NAŠÍ STRÁNKY NEBO SLUŽBY, ZNEMOŽNĚNÍ POUŽÍVÁNÍ PRAGUEADULTGUIDE.CZ STRÁNKY NEBO SLUŽBY NEBO PŘERUŠENÍ, POZASTAVENÍ, ZMĚNY, UKONČENÍ STRÁNEK NEBO SLUŽEB PRAGUEADULTGUIDE.CZ. TAKOVÉ OMEZENÍ SE APLIKUJE S OHLEDEM NA ŠKODY VZNIKLÉ Z DŮVODU DALŠÍCH SLUŽEB NEBO PRODKTŮ PŘIJATÝCH PROSTŘEDNICTVÍM NEBO INZEROVANÝCH V SOUVISLOSTI S WEBOVOU STRÁNKOU NEBO SLUŽBAMI ČI JINÝMI ODKAZY ZOBRAZENÝMI NA PRAGUEADULTGUIDE.CZ, STEJNĚ TAK JAKO Z DŮVODU JAKÉKOLIV INFORMACE NEBO RADY, KTERÁ BYLA OBDRŽENA PROSTŘEDNICTVÍM NEBO V SOUVISLOSTI S PRAGUEADULTGUIDE.CZ STRÁNKOU NEBO SLUŽBOU NEBO JAKÝCHKOLIV ODKAZŮ NA STRÁNCE PRAGUEADULTGUIDE.CZ. Tato omezení se vztahují na nejširší možný rozsah povolený zákonem. V některých jurisdikcích nejsou omezení odpovědnosti povolena. V takových jurisdikcích se některé z výše uvedených omezení nemusí vztahovat na vás. 15. Obecné informace Podmínky používán zastupují celou dohodu mezi vámi a Pragueadultguide.cz, řídí celé vaše využívání naší služby a jsou nadřazeny všem předchozím dohodám mezi vámi a Pragueadultguide.cz. Podmínky používání a vztah mezi vámi a Pragueadultguide.cz je řízen právem České republiky bez ohledu na ustanovení o kolizním právu. Neúspěch společnosti Pragueadultguide.cz ve výkonu nebo vymáhání jakéhokoliv práva nebo ustanovení v těchto Podmínkách nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení. Pokud se některá ustanovení těchto podmínek shledá soudem příslušné jurisdikce za neplatnou, mezi stranami přesto platí dohoda, že soud by měl usilovat o to, aby se projevily záměry stran, jak jsou uvedeny v ustanovení a ostatní ustanovení Podmínek zůstávají v platnosti plnou silou a účinkem. Souhlasíte s tím, že bez ohledu na jakýkoliv zákon v rozporu, jakýkoliv nárok nebo žaloba vyplývající z užívání služby nebo smluvních podmínek musí být podána během jednoho (1) roku po vzniku takovéhoto nároku nebo příčiny nebo bude navždy promlčen. 16. Porušení podmínek používání a likvidování škod Prosím nahlaste jakékoliv porušování Podmínek používání prostřednictvím nahlášení příspěvku nebo nás přímo kontaktujte.
Naše neschopnost jednat s ohledem na porušení, kterého jste se vy nebo ostatní dopustili, nemění naše právo jednat s ohledem na následné nebo podobné porušení.
Chápete a souhlasíte s tím, že jelikož škod často bývají obtížně vyčísleny, pokud je nutné aby Pragueadultguide.cz podnikl právní kroky k prosazování těchto podmínek, budete muset zaplatit Pragueadultguide.cz následující částky za likvidování škod, které přijmete jako přiměřené odhady škody Pragueadultguide.cz za uvedené porušení daných podmínek. V opačném případě souhlasíte s tím, že zaplatíte skutečné škody Pragueadultguide.cz v rozsahu, v jakém může být tato skutečná náhrada škody přiměřeně vypočtena. Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení těchto Podmínek si Pragueadultguide.cz ponechává právo požadovat nápravu konkrétního výkonu jakéhokoli pojmu obsaženého v těchto Podmínkách nebo předběžného nebo trvalého příkazu proti porušení jakéhokoli takového výrazu nebo v rámci pomoci při výkonu jakékoli moci udělené v těchto podmínkách nebo jakékoliv jejich kombinace.